• Dla kandydatów

     • Regulamin rekrutacji

     •  

      Regulamin
      rekrutacji kandydatów
      do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Łosicach


      Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia MKiDN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
      (Dz.U. poz. 686 z dnia 15 maja 2014r.)

      1.    Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:

      • cyklu sześcioletniego, jest ukończenie 5 lat i nieprzekroczenie 10 lat,
      • cyklu czteroletniego, jest ukończenie 8 lat i nieprzekroczenie 16 lat.


      2.    Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności:

      • informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki, programie kształcenia,
      • oraz jednorazowo organizuje dzień otwarty szkoły.


      3.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły:

      • składają wniosek (pobrany w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły) – w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
      • szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata świadectwa zdrowia, – przypadku dziecka 5 letniego, wymagana jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej) oraz obowiązek uczęszczania do klasy I szkoły podstawowej.
        


      4.    Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności, w okresie od dnia 1 marca
      do 30 czerwca. Termin badania ustala dyrektor szkoły.

      5.    Do przeprowadzenia badania przydatności, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną
      i wyznacza jej przewodniczącego. Zespoły kwalifikacyjne składają się, co najmniej z 3 osób.

      6.    Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych
      i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

      7.    Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół, zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych
      do nauki w szkole i listę kandydatów niezakwalifikowanych. Protokół przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

      8.    Podstawą zakwalifikowania kandydata jest uzyskanie punktacji – od maksymalnej 25 do 14 pkt.

      9.    Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostaje opublikowana w terminie 7 dni
      od dnia przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia muzycznego.

      10.    Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych do dnia 5 sierpnia.

      11.    W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza,
      po zdaniu egzaminu praktycznego z gry na instrumencie i przedmiotów teoretycznych, stosownie do wymagań klasy,
      do której chce być przyjęty pod warunkiem posiadania przez szkołę możliwości przyjęcia. Na tych samych warunkach dopuszcza się przyjęcie kandydata w ciągu roku szkolnego, lub przejście ucznia z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku kształcenia.

      12.    Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły składająca się z nauczycieli szkoły. Komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata na podstawie, której dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej, niż pierwsza.

       

      Regulamin rekrutacji został zaopiniowany pozytywnie i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

       

       

 • Linki

  • Kontakt

   • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki
   • psm.losice@post.pl
   • 833573390
   • ul. 11 Listopada 1A 08-200 Łosice