• Szkolne

     • Ochrona danych osobowych

     • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

      W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. 11 Listopada 1A, 08-200 Łosice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 11 Listopada 1A, 08-200 Łosice lub drogą e-mailową pod adresem: psm.losice@post.pl.

      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Andrzej Rybus-Tołłoczko, iodo@rt-net.pl, tel. 888 942 222.

      3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

      4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby kontaktu z Administratorem.

      5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

      6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

      7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.

      9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia korespondencji bądź dłużej, w przypadku nawiązania współpracy.

      10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

      11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.

      13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

       

      Informacja dotycząca przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowniczą oraz uczniowską

      Dokumenty aplikacyjne w procesie naboru pracowniczego, zgodnie z wewnętrznym systemem obsługi kancelaryjnej jednostki, przekazywane są wyłącznie do pracowników zajmujących się procesem rekrutacyjnym szkoły (Dział Kadr) oraz do kierownictwa placówki (Dyrektor Szkoły), a także osobom upoważnionym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na określone stanowisko (upoważnienie tymczasowe, które udzielane jest wyłącznie określonym pracownikom szkoły). Dane kandydatów są przechowywane przez określony czas (podczas procesu rekrutacji). Dokumentacja kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do pracy znajduje się w aktach pracowniczych (umieszczonych w szafach zabezpieczonych zamkami zamykanymi na klucz przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych), dokumentacja kandydatów niezakwalifikowanych w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym do kolejnego etapu konkursu na stanowisko/wolne miejsce, są niszczone za pomocą niszczarki. Nowi pracownicy oraz pracownicy zatrudnieni przed nowelizacją rozporządzenia tzw. RODO mają obowiązek zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi administrowania i przetwarzania danych osobowych.

      Dokumenty aplikacyjne dotyczące rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki (dostarczane drogą elektroniczną oraz tradycyjną) podlegają ochronie danych osobowych, zawierają także niezbędne i minimalne informacje, potrzebne do wypełniania przez administratora danych osobowych (Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach) ustawowego obowiązku (edukowania). Dostęp do danych uczniowskich mają wyłącznie uprawnieni pracownicy administracyjni szkoły oraz kierownictwo szkoły (Dyrektor Szkoły). Dane kandydatów są przechowywane w sposób bezpieczny (zabezpieczenia), a także archiwizowane przez wskazany przez ustawę czas, po okresie archiwizacji zaś podlegają utylizacji (niszczarka) lub pełnej archiwizacji.

       

      Waldemar Kamola

      Dyrektor PSM I stopnia w Łosicach

 • Linki

  • Kontakt

   • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki
   • psm.losice@post.pl
   • 833573390
   • ul. 11 Listopada 1A 08-200 Łosice